سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آیا مسندنشین دارای ملک آرای نیکورای

که ملک خوش سوادت خال رخسار جهان آمد

ای نثار شام گیسویت خراج مصر و شام

هندوی خال تو را صد یوسف مصری غلام

بس که دست انتقام از قوت عدلت قویست

لاله رنگ از خون شاهین است چنگال حمام

ز روی لاله رخان مجلسش عجب باغی است

که از شراب و خمار آمدش بهار و خزان

پا درین مشهد به حرمت نه که فرش انورش

لاله رنگ از خون فرق نور چشم مرتضی است

ز تخم اشگ دیگر لاله خواهد کشت در صحرا

چو مجنون دامن هامون به خون دیده آلائی

جز آن جمال که خال تو نصب کردهٔ اوست

که داد مرتبه خسروی سیاهی را

باز این چه زلف از طرف رخ نمودن است

باز این چه مشگ بر ورق لاله سودن است

مرغ دل گرد لب و خال می گردد بلی

هر کجا مرغیست سرگردان آب و دانه ایست

می سوزدم از آرزوی رنگی و بوئی

با آن که گل و لاله چمن در چمنستش

 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی فیض اله نکویی در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی پیروزی در همه ی آثار
 • جستجوی ابر ده و دو هفتدشد کدخدای در فردوسی
 • جستجوی منی در امیر معزی
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486397