سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چنان کز پی شکر او مادحش

زبان خواهد اندام ها سر به سر

بس قلعه بلند که بینند زین سپس

ویران شده ز بیم تو و رهگذر شده

شکر و منت خدای عالم را

که مرا داد از هنر چندان

با تو کسی نکوشد و نستیزد از ملوک

جز آن کسی که باشد عمرش به سر شده

این همه هست شکر ایزد را

از چنین کارها شکایت نیست

از بیم گرز و تیغ تو خورشید گشته زرد

وز بانگ نای و کوس تو بهرام کر شده

به خدمت بخت هم زانو نشستت

به حرمت فتح در پیش ایستادت

کرده بنده به شکر نعمت تو

بر بدیهه ترانها پران

نصرت و فتح او به هندستان

سخت بسیار و بس فراوان باد

هر کو نکند ویحک در دل خطر جان

دانند حقیقت که ندارد خطر فتح

تعداد ابیات منتشر شده : 510165