سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شاد باش ای شاه عالم شاد باش

با بتان دلبر نوشاد باش

تات نپرسند همی باش گنگ

تات نخوانند همی باش لنگ

آن مرد که هست شیر شرزه

وان شیر که هست مرد منظر

ای می لعل راحت جان باش

طبع آزاده را به فرمان باش

تیری که بزد چرخ مرا پنهان زد

جز پنهان مرد مرد را نتوان زد

عالم از انصاف تو شادست شاد

شاد باش ای شاه عالم شاد باش

تو ای دل دژم باش و هموار باش

تو ای دیده خون ریز و پیوسته ریز

به مرد ملک بجای و بمال مرد به پای

نگاه داشتن ملک جز چنین نتوان

بچه آفتاب تابانی

نایب آفتاب تابان باش

بیش نترسد ز گرگ

بر رمه مرد شبان

تعداد ابیات منتشر شده : 510165