سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به مرد ملک بجای و بمال مرد به پای

نگاه داشتن ملک جز چنین نتوان

بچه آفتاب تابانی

نایب آفتاب تابان باش

در عرصه کارزار دشمن

چون صاحب مرد ذوالفقاری

بیش نترسد ز گرگ

بر رمه مرد شبان

مردان نکنند کار تنها

تنها مردست بوالفضایل

کرده معلوم بدسگالان را

که چگونه کنند مردان کار

سرکشان را نموده در پیکار

که چگونه کنند مردان کار

شده گیتی به چون تو راد بخیل

گشته گردون تو مرد عقیم

شمع اگر نیست تو چون روشن شمع

پیش مسعود سعد سلمان باش

ز تاریکی و محنت آن ندیدم

که بتوانند مردان جهان دید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165