سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بوالفرج ای خواجه آزاد مرد

هجر وصال تو مرا خیره کرد

تا من آن چارپا به زخم آرم

حق آن پیر مرد بگزارم

شمع اگر نیست تو چون روشن شمع

پیش مسعود سعد سلمان باش

کرده معلوم بدسگالان را

که چگونه کنند مردان کار

روزگار بخست مرهم شو

دردمندم ز چرخ درمان باش

بی ده آزاد مرد ننشیند

که صلاح خود اندر آن بیند

خلق گیتی بنده و آزاد تست

دستگیر بنده و آزاد باش

زار گوید همی کجایی پور

کز غمت مرد مادرت اینجا

شویش آن شیر مرد سرهنگی

نکند هیچگونه دلتنگی

راد مردان نیک محضر را

روی در برقع حیاست کنون

تعداد ابیات منتشر شده : 510165