سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در دیده عدوش ز خون رست لعل گل

آن لعل گل که رست در آن دیده خار کن

ای عقل را دهای تو چون دیده را فروع

ای فضل را ذکای تو چون دیده را ضیا

ز لهو آمده رنج و ز وصل دیده فراق

لبان خویش کند پر ز خنده دیده پر آب

ز جان و دیده کنم مدح تو که مدح تو را

به جان و دیده خریدار و خواستار تویی

زر دست و سرخ دو رخ و دیده مرا به عشق

ز آن دو رخ منقش وز آن دیده کحیل

دیده هاشان چو دیده نرگس

پنجه هاشان چو پنجه های چنار

آن کس که چو گل نیست به دیدار تو تازه

در دیده ش چون دیده نرگس یرقانست

دیده بدخواه تو چو دیده افعی است

از سر آن خنجر ز مرد فامت

در دو دیده کشم که دیده من

گشت خواهد ز گریه نابینا

جان همچو خون دیده ز دیده براندمی

گر هیچ سود کردی و بودی نجات تو

تعداد ابیات منتشر شده : 510165