سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آسایش است و خرمی از آب دیده را

اینست و زان بلی که کند دیده را به خواب

ز لهو آمده رنج و ز وصل دیده فراق

لبان خویش کند پر ز خنده دیده پر آب

ای عقل را دهای تو چون دیده را فروع

ای فضل را ذکای تو چون دیده را ضیا

ز جان و دیده کنم مدح تو که مدح تو را

به جان و دیده خریدار و خواستار تویی

زر دست و سرخ دو رخ و دیده مرا به عشق

ز آن دو رخ منقش وز آن دیده کحیل

دیده هاشان چو دیده نرگس

پنجه هاشان چو پنجه های چنار

آن کس که چو گل نیست به دیدار تو تازه

در دیده ش چون دیده نرگس یرقانست

جان همچو خون دیده ز دیده براندمی

گر هیچ سود کردی و بودی نجات تو

در دو دیده کشم که دیده من

گشت خواهد ز گریه نابینا

دیده بدخواه تو چو دیده افعی است

از سر آن خنجر ز مرد فامت

تعداد ابیات منتشر شده : 510165