سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ولی این دگر را نه برگ و نه سازی

جز امید اصلاح و دیگر امانی

از کین و کشش به جا نمانم نام

وین ننگ ز دودهٔ بشر گیرم

من این قصیده گفتم تا ارمغان برم

نزدیک آنکه هست درش کعبهٔ امید

گیرم که مردک هروی خورده شکری

ما و تو آن گرفت نبایستمان به ریش

هنجار خطیر تلخ کامی را

بر عادت خوبش بی خطر گیرم

دل خون شد از نگاهش وبر خاک ره چکید

بیچاره بین که طاقت یک نیشتر نداشت

گیرم که دیده پیش تو آورد صورتی

چون صدهزار زهره و چون صدهزار ماه

رنجه شدم ز هجر به ارمان وصل او

غرقه شدم به بحر به امید آشناه

به خالق رو کنم اکنون که امید

ازین مخلوق بی ایمان گرفتم

شوم ، گیرم ره ملک ری از پیش

مگر جویم در او کام دل خویش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165