سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در عین برهنگی چو عین الشمس

از خاور تا به باختر گیرم

تو در عین لطافت زورمندی

تو هم گوهر تو هم دریایی ای زن

« که بدکردن بد است و، دین دین است

سلامت هرکسی رانصب عین است »

گر تربت او یافتی ، بروب

خاک رهش از زلف حور عین

ری ارچه جای غلمان است و حور است

بهشت ار خوانیش عین قصور است

براین مطلب که خود عین سئوالست

فزودن ، موجب رنج و ملال است

گه به عین الحیات گیرد جا

گَه شود شوم تر ز مرگ فجا

با جهاد اکبر مظلوم در عین رفاقت

بی وفایی کردی و زین کرده شادی نوش جانت

عین الکمال باد ز پیرامن تو دور

ای یافته ز فر تو ملک ملک کمال

بریدیم از شهنشاهان طمع در عین درویشی

که از خوبان نباشد جز نگاهی ملتمس ما را

تعداد ابیات منتشر شده : 510165