سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در عین برهنگی چو عین الشمس

از خاور تا به باختر گیرم

گاهی وزیر گشته و بی موجبی مرا

از باختر دوانده سوی خاور آورند

جانب خاور هم ازکرم نظری کن

ای ز تو فر و بهای خسرو خاور

پاره ها زآهن سرخست که در خاور دور

رفته در خاک و سر از باختر آورده برون

آن به که به جوببار آزادی

پیرایه سرو غاتفر گیرم

شده نامشان دولت باختر

زده سکهٔ پادشاهی به زر

چو فارغ شوم از کار نیمروز

شتابم به سوی ملک باختر

نومیدی و اشک و آه را درهم

پیچیده به رخنهٔ قدر گیرم

که ناگه تندبادی تیره کردار

وزید از دامن کهسار خاور

یک ره سوی کشت نیشکر پویم

کلکی ز ستاک نیشکر گیرم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165