سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تو در عین لطافت زورمندی

تو هم گوهر تو هم دریایی ای زن

چو فارغ شوم از کار نیمروز

شتابم به سوی ملک باختر

واندر شب وصل ، پردهٔ غیرت

در پیش دریچهٔ سحر گیرم

یک ره سوی کشت نیشکر پویم

کلکی ز ستاک نیشکر گیرم

چون خاربنان به کنج غم ، تاکی

بر چشم امید، نیشتر گیرم

نومیدی و اشک و آه را درهم

پیچیده به رخنهٔ قدر گیرم

با بال و پر فرشتگان زانجای

زی حضرت لایموت پر گیرم

وان کام که جان ازو شود خرم

نُزل دو جهانش مختصر گیرم

برخیزم و زندگی ز سر گیرم

وین رنج دل از میانه برگیرم

از کین و کشش به جا نمانم نام

وین ننگ ز دودهٔ بشر گیرم

 • جستجوی تا یار که را خواهد در همه ی آثار
 • جستجوی تحقیق در بیدل دهلوی
 • جستجوی مظلوم در سعدی
 • جستجوی سفر در همه ی آثار
 • جستجوی شراب در مولوی
 • جستجوی جعد در همه ی آثار
 • جستجوی گلشن در بیدل دهلوی
 • جستجوی دریا در خاقانی
 • جستجوی گیسوی در همه ی آثار
 • جستجوی ظالم در صائب تبریزی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165