سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وان میوه که آرزو بود نامش

بر سفرهٔ کام ، در شکر گیرم

باغی ز ایادی اندرین گیتی

بنشانم و گونه گون ثمر گیرم

محمود اوستاد سخن آن که صیت او

از خاوران گذشته سوی باختر رسید

ناهید بر خمه تیزتر گردد

چون من سر خامه تیزتر گیرم

وآن مادر داغدیده را مرهم

از مهر به گوشهٔ جگر گیرم

گر تربت او یافتی ، بروب

خاک رهش از زلف حور عین

از کین و کشش به جا نمانم نام

وین ننگ ز دودهٔ بشر گیرم

ری ارچه جای غلمان است و حور است

بهشت ار خوانیش عین قصور است

و آنگاه به فر شهپر همت

جای از بر قبهٔ قمر گیرم

زان نی شرری به پاکنم وز وی

گیتی را جمله در شرر گیرم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165