سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تاکه جهانست باد شاد و خوش اندر جهان

تاکه جهانش ز جان طاعت و فرمان برد

در سیاست اوفتادم آخر از اوج علا

وین همی دانم به خوبی کان مرا درخور نبود

خلق عالم سرند وما مغزیم

اهل گیتی تنند و ما عصبیم

خود چه کسنداین گروه وین سخنانشان که مرد

در بر اهل سخن نامی از ایشان برد

هرمزد چنین ملک گرانمایه به ما داد

زردشت بیاراستش از حکمت و از پند

من ز دگر شاعران شعرگروگان برم

اگر ز سرگین ، عبیربوی گروگان برد

رهزنان پارسی ، در کوهسار لاسگرد

رخت من بردند و خرسندم که هیچم زر نبود

مرده بودم بی گنه در خطهٔ بجنورد اگر

مهر سردار معزز، حصن این چاکر نبود

ای شاعر شاه اندرین حضرت

تا نوبت احتضار، مهمان شو

هر که رخ برتافت از این بوسه های زهردار

نامش غیر از خائن و وصفش به جز کافر نبود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165