سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مستی و کارهای بی معنی

کار ما نیست زانکه انسانیم

درم داد بسیار و از مکرمت

برافزود شعر دری بر درم

وای دردا و حسرتاکه نگشت

زندگی صرف مطعم و مشرب

بدین قصیده برگذشت شعر من

ز بن درید و از اماصحای او

با بال و پر فرشتگان زانجای

زی حضرت لایموت پر گیرم

مرا استاد شعر پارسی اوست

به نام ایزد، زهی استاد و سرور

سعدی ای نو بود و چون سعدی به دهر

شعر نو آورد ایرج میرزا

سستی شعر، خود گواه بود

گر نداری تو قول من ستوار

تنحل نکردم به شعر اندرون

نسازد به دریوزه اهل غنا

زانکه آسان سرودمش خود گشت

سهل وآسان به معنی وگفتار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165