سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

با بال و پر فرشتگان زانجای

زی حضرت لایموت پر گیرم

بدین قصیده برگذشت شعر من

ز بن درید و از اماصحای او

دیدم وزرا هم اندربن معنی

هستند شریک خلق بیش و کم

ایا ادیب سخندان که از بلندی طبع

بگوش شعری شعر توگوشوار آورد

طبع تو چنگست و خرد زخمه اش

شعر بلندت ازلی نغمه اش

خویش را خوار و زبونِ کس مدان

در نبرد زندگی واپس مدان

مستی و کارهای بی معنی

کار ما نیست زانکه انسانیم

واندر شب وصل ، پردهٔ غیرت

در پیش دریچهٔ سحر گیرم

سعدی ای نو بود و چون سعدی به دهر

شعر نو آورد ایرج میرزا

وان کام که جان ازو شود خرم

نُزل دو جهانش مختصر گیرم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165