سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جاهلست و از اوست جاهل تر

آنکه خواهد وفا از این یاران

جدا شد از بر یاران به نیمه راه حیات

نبود اگرچه ز یاران نیمه راه ، امین

شکوهٔ اسعد به هرمز بردم آری گفته اند

شکوهٔ یاران به یاران کرد باید آشکار

ز یاران دمبدم غرغر شنیده

ضررها دیده و نفعی ندیده

پس نگه کردم اندر آن دالان

دیدم آنجا گروهی از یاران

بنده ز اندیشهٔ طلبکاران

شده پنهان به خانهٔ یاران

بعد عمری دل یاران بردن

دل ما سوختی از این مردن

صمیمانه به یاران کرده خدمت

ندیده خردلی پاداش زحمت

دائما در شادی یاران خویش

پای می افشرد ایرج میرزا

به حفظ الغیب یاران عندلیبم

به قصدجان خصمان گرزه مارم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165