سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دارد خجسته غالیه دانی ز سندروس

چون نیمه ای به عنبر سارا بیاکنی

سالار سپاهان چو ملک شد به سپاهان

برشد به هوا همچو یکی مرغ هوایی

یکی طعم عسل دارد، دوم شیرینی شکر

سه دیگر لذت من و چهارم خوشی سلوی

دادگر شاهی کز دانش و دریافتگی

سخنی بر دلش از ملک معما نشود

ای ملک مسعود بن محمود کاحرار زمان

بر خداوندی و شاهی تو دارند اتفاق

اندرین ایام ما بازار هزلست و فسوس

کار بوبکر ربابی دارد و طنز جحی

یارب! هزار سال ملک را بقا دهی

در عز و در سلامت و در یمن و در یسار

ای باده خدایت به من ارزانی دارد

کز تست همه راحت روح و بدن من

مسعود ملک آنکه نبوده ست و نباشد

از مملکتش تا ابدالدهر جدایی

از لطیفی که تویی ای بت و از شیرینی

ملک مشرق بیمست که رای تو کند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165