سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

من و تو غافلیم و ماه و خورشید

براین گردون گردان نیست غافل

المنة لله که این ماه خزانست

ماه شدن و آمدن راه رزانست

تا که خورشید فراز آمد و بر دوست بتافت

بشدش کالبد از تابش خورشید تباه

خورشید را ستاره بسی هست بر فلک

لیکن به ماه باز دهد نور و روشنی

ماه فروردین به گل چم، ماه دی بر باد رنگ

مهرگان بر نرگس و فصل دگر بر سوسنه

شدم آبستن از خورشید روشن

نه معذورم، نه معذورم، نه معذور

ولیکن ماه دارد قصد بالا

فروشد آفتاب از کوه بابل

غریب از ماه والاتر نباشد

که روز و شب همی برد منازل

ای بت زنجیر جعد، ای آفتاب نیکوان

طلعت خورشید داری، قامت فردوسیان

چنان کز روی دریا بامدادان

بخار آب خیزد ماه بهمن

تعداد ابیات منتشر شده : 510165