سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گویی: به رخ کس منگر جز به رخ من

ای ترک چنین شیفتهٔ خویش چرایی

ای ترک ترا با دل احرار چه کارست

نه این دل ما غارت ترکان تتارست

سختم عجب آید که چگونه بردش خواب

آن را که به کاخ اندر یک شیشه شرابست

مکره به گه بخل تو باشی و نه مطواع

مطواع گه جود تو باشی و نه مکره

پیراهنکی برید و شلواری

از بیرم سرخ و از گل حمری

که هست این عروسی به مهر خدای

پریچهرهٔ سعتری منظری

تو به قلب لشکر اندر خون انگوران به دست

ساقیان بر میسره، خنیاگران بر میمنه

از تیغ، به بالا بکند موی به دو نیم

وز چرخ به نیزه بکند کوکب سیار

ورز غنی بباید اندر خور غنی

ورز فقیر باید اندر خور فقیر

بدان شب که معشوق من مرتحل شد

دلی داشتم ناصبور و قلیقا

تعداد ابیات منتشر شده : 510165