سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وان قلم بین در بنانش چون یکی ممشوقه ای

گه نشیب و گه فراز و گاه وصل و گاه نای

یکی«نی بر سرکسری»، دوم «نی بر سر شیشم»

سه دیگر پردهٔ سرکش، چهارم پردهٔ لیلی

یکی چون بشربن خازم، دوم چون عمر و بویحیی

سیم چون اعشی همدان، چهار نهشل حری

نبیذ و بوسه تو دانی همی چه نیک بود

یکی نبیذ و دو صد بوسه و شراب زرنگ

اندر شکمش هست یکی جان و سه تا دل

وین هر سه دل او را ز سه پاره ستخوانست

یکی چون دیدهٔ یعقوب و دیگر چون رخ یوسف

سه دیگر چون دل فرعون، چهارم چون کف موسی

آن، زنده یکی را و دو را کرد به معجز

وین، زنده گر جان همه خلق زمانست

یکی جان و دل لاغر، دوم مغز و سر تاری

سه دیگر صورت زشت و چهارم دیدهٔ اعمی

یکی چون دو رخ وامق، دوم چون دو لب عذرا

سیم چون گیسوی مریم، چهارم چون دم عیسی

یکی از کوه دارد زور و دیگر جنبش از ماهی

سه دیگر قوت از تنین، چهارم هیبت از افعی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165