سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هر گه که تو نعل اسب دیگران بندی

داغی دگرم بر دل حیران بندی

آن کودک نعل بند داس اندر دست

چون نعل بر اسب بست از پای نشست

زین نادره تر که دید در عالم بست

بدری بسم اسب هلالی بربست

در خانهٔ تو آن چه مرا شاید نیست

بندی ز دل رمیده بگشاید نیست

شاها فلکت اسب سعادت زین کرد

وز جملهٔ خسروان تو را تحسین کرد

چون اسب به میدان ضرب می نازی

از طبع لطیف سحرها می سازی

قربان شومت پیش چو بر …

وز کیش بر آیم چو تو قربان بندی

فرزین و شه و پیاده فیل و رخ و اسب

خوب و سره و طرفه و نوش می بازی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165