سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

صد هزار ابلیس لا حول آر بین

آدما ابلیس را در مار بین

گفت هی تو کیستی نام تو چیست

گفت نامم فاش ابلیس شقیست

اول آن کس کین قیاسکها نمود

پیش انوار خدا ابلیس بود

بی گنه لعنت کنی ابلیس را

چون نبینی از خود آن تلبیس را

نیست از ابلیس از تست ای غوی

که چو روبه سوی دنبه می روی

خویش بینی کرد و آمد خودگزین

خنده زد بر کار ابلیس لعین

پیش وا ابلیس بود این راه را

کو شکار آمد شبیکهٔ جاه را

سالها ابلیس نیکونام زیست

گشت رسوا بین که او را نام چیست

علت ابلیس انا خیری بدست

وین مرض در نفس هر مخلوق هست

صد هزاران سال ابلیس لعین

بود ز ابدال و امیر المؤمنین

تعداد ابیات منتشر شده : 509595