سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفت زن این گربه خورد آن گوشت را

گوشت دیگر خر اگر باشد هلا

گفت اگر نانم بدی خشک و طری

کی کنیمی دعوی پیغامبری

این اگر گربه ست پس آن گوشت کو

ور بود این گوشت گربه کو بجو

پیک اگر چه در زمین چابک تگیست

چون به دریا رفت بسکسته رگیست

تا نگردی تو گرفتار اگر

که اگر این کردمی یا آن دگر

کو اگر زهری خورد شهدی شود

تو اگر شهدی خوری زهری بود

کان منافق در اگر گفتن بمرد

وز اگر گفتن به جز حسرت نبرد

عمر اگر بگذشت بیخش این دمست

آب توبه ش ده اگر او بی نمست

حل این اشکال کن گر آدمی

خرج این کن دم اگر آدم دمی

باد را بی چشم اگر بینش نداد

فرق چون می کرد اندر قوم عاد

تعداد ابیات منتشر شده : 508620