سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

روی خوبان ز آینه زیبا شود

روی احسان از گدا پیدا شود

پس ازین فرمود حق در والضحی

بانگ کم زن ای محمد بر گدا

چون گدا آیینهٔ جودست هان

دم بود بر روی آیینه زیان

آن یکی جودش گدا آرد پدید

و آن دگر بخشد گدایان را مزید

پس گدایان آیت جود حقند

وانک با حقند جود مطلقند

وانک جز این دوست او خود مرده ایست

او برین در نیست نقش پرده ایست

آن یکی می گفت من پیغامبرم

از همه پیغامبران فاضلترم

گردنش بستند و بردندش به شاه

کین همی گوید رسولم از اله

خلق بر وی جمع چون مور و ملخ

که چه مکرست و چه تزویر و چه فخ

گر رسول آنست که آید از عدم

ما همه پیغامبریم و محتشم

 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی مادر در انوری
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی عشوه در حافظ
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی سعدی در همه ی آثار
 • جستجوی اعتبار در همه ی آثار
 • جستجوی تیر در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی صدف در معرفت دل او در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 478361