سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

صوفیی در باغ از بهر گشاد

صوفیانه روی بر زانو نهاد

الصلا گفتیم ای اهل رشاد

کین زمان رضوان در جنت گشاد

عقده را بگشاده گیر ای منتهی

عقدهٔ سختست بر کیسهٔ تهی

کس نمی جنبد درینجا جز که باد

کیست حاضر کیست مانع زین گشاد

گفت ابلیسش گشای این عقده ها

من محکم قلب را و نقد را

نیم شب آن میر با سی معتمد

در گشاد حجرهٔ او رای زد

گام در صحرای دل باید نهاد

زانک در صحرای گل نبود گشاد

در درون سینه نفاثات اوست

عقده های سحر را اثبات اوست

آنک جوی و چشمه ها را آب داد

چشمه ای در اندرون من گشاد

مصطفی صبح آمد و در را گشاد

صبح آن گمراه را او راه داد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165