سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

که تو میری هر یک از ما هم امیر

بخش کن این ملک و بخش خود بگیر

خیز بلقیسا چو ادهم شاه وار

دود ازین ملک دو سه روزه بر آر

ملک ملک اوست فرمان آن او

کمترین سگ بر در آن شیطان او

رو بدو کرد و بگفتش ای امیر

ملک دل به یا چنان ملک حقیر

بود شاهی در زمانی پیش ازین

ملک دنیا بودش و هم ملک دین

باغها و قصرها و آب رود

پیش چشم از عشق گلحن می نمود

هر زمرد را نماید گندنا

غیرت عشق این بود معنی لا

آن کسی که بانگ موران بشنود

هم فغان سر دوران بشنود

آب وگل می گفت خود انکار نیست

بانگ می زد بی خبر که اخبار نیست

خرده کاری بود و تفریقش خطر

هم چو اوصال بدن با همدگر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165