سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دوستان بین کو نشان دوستان

دوستان را رنج باشد همچو جان

شادی بچگان و یاد دوستان

دوستان رفته را از نقش آن

کوری ایشان درون دوستان

حق برویانید باغ و بوستان

آن شنیدی تو که در هندوستان

دید دانایی گروهی دوستان

شسته در باطن میان گلستان

ظاهر آحادی میان دوستان

ای برادر دوستان افراشتی

با دو صد دلداری و بگذاشتی

بشنوید ای دوستان این داستان

خود حقیقت نقد حال ماست آن

زان کنیزک بر طریق داستان

باز می پرسید حال دوستان

این چنین باشد وفای دوستان

من درین حبس و شما در گلستان

دشمنان او را ز غیرت می درند

دوستان هم روزگارش می برند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165