سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای دریغا اشک من دریا بدی

تا نثار دلبر زیبا بدی

بود بازرگان و او را طوطیی

در قفس محبوس زیبا طوطیی

اندرین کوچه یکی زیبا زنیست

کودکی دارد ولیکن پرفنیست

روی خوبان ز آینه زیبا شود

روی احسان از گدا پیدا شود

همچنین که من درین زیبا فسون

با ضیاء الحق حسام الدین کنون

و آن جماعت در پی او در قیام

اینت زیبا قوم و بگزیده امام

لیک بر من پر زیبا دشمنیست

چونک از جلوه گری صبریم نیست

از عدم چون عقل زیبا رو گشاد

خلعتش داد و هزارش نام داد

چون به بستانی رسی زیبا و خوش

بعد از آن دامان خلقان گیر و کش

این تو کی باشی که تو آن اوحدی

که خوش و زیبا و سرمست خودی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165