سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بود از مستی شهوت شادمان

در فرو بست و همی گفت آن زمان

یک کنیزک یک خری بر خود فکند

از وفور شهوت و فرط گزند

از طرب گشته بزان زن هزار

در شرار شهوت خر بی قرار

زشتها را خوب بنماید شره

نیست چون شهوت بتر ز آفتاب ره

میل شهوت کر کند دل را و کور

تا نماید خر چو یوسف نار نور

شهوت از خوردن بود کم کن ز خور

یا نکاحی کن گریزان شو ز شر

چه بزان که آن شهوت او را بز گرفت

بز گرفتن گیج را نبود شگفت

ور بود شهوت امیر شهوتم

نه اسیر شهوت روی بتم

همچو من از مستی شهوت ببر

مستی شهوت ببین اندر شتر

زانک آواز و رخش زن وار بود

لیک شهوت کامل و بیدار بود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165