سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گرچه شد معنی درین صورت پدید

صورت از معنی قریبست و بعید

صورت خندان نقش از بهر تست

تا از آن صورت شود معنی درست

نه دو باشد تا توی صورت پرست

پیش او یک گشت کز صورت برست

ای بسا کس را که صورت راه زد

قصد صورت کرد و بر الله زد

آن صفای آینه وصف دلست

صورت بی منتها را قابلست

بشنو اکنون صورت افسانه را

لیک هین از که جداکن دانه را

تو ز دوری می نبینی جز که گرد

اندکی پیش آ ببین در گرد مرد

ظاهرش چوبی ولیکن پیش او

کون یک لقمه چو بگشاید گلو

چون بر آمد موسی از اقصای دشت

کوه طور از مقدمش رقاص گشت

تو مبین ز افسونش آن لهجات پست

آن نگر که مرده بر جست و نشست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165