سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آدمی همچون عصای موسی است

آدمی همچون فسون عیسی است

تو مبین مر آن عصا را سهل یافت

آن ببین که بحر خضرا را شکافت

تو مبین ز افسونش آن لهجات پست

آن نگر که مرده بر جست و نشست

ظاهرش چوبی ولیکن پیش او

کون یک لقمه چو بگشاید گلو

تو مبین ز افسون عیسی حرف و صوت

آن ببین کز وی گریزان گشت موت

دیده ها را گرد او روشن کند

کوهها را مردی او بر کند

گرچه آن صورت نگنجد در فلک

نه بعرش و فرش و دریا و سمک

صوفی آن صورت مپندار ای عزیز

همچو طفلان تا کی از جوز و مویز

گفت بر چه موضعت صورت زنم

گفت بر شانه گهم زن آن رقم

پس به صورت عالم اصغر توی

پس به معنی عالم اکبر توی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165