سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پهلوان در ناله آمد کای سنی

مر مرا کشتی چه صورت می زنی

مصطفی می گفت پیش جبرئیل

که چنانک صورت تست ای خلیل

این همه تعظیم و تفخیم و وداد

چون بدیدندش به صورت برد باد

پس به صورت آدمی فرع جهان

وز صفت اصل جهان این را بدان

پس به معنی آن شجر از میوه زاد

گر به صورت از شجر بودش ولاد

صورت حرف آن سر خر دان یقین

در رز معنی و فردوس برین

گر هنر بودی دلش را ز اختبار

خوار کی بودی ز صورت آن حمار

هین ز ما صورت گری و جان ز تو

نه غلط هم این خود و هم آن ز تو

می نماید صورت ای صورت پرست

که آن دو چشم مردهٔ او ناظرست

من که صلحم دایما با این پدر

این جهان چون جنتستم در نظر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165