سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

غرهٔ شیرت بخواهد امتحان

نقش شیر و آنگه اخلاق سگان

گر بخواهد سوی محسوسات رفت

ور بخواهد سوی ملبوسات رفت

گر بخواهد سوی کلیات راند

ور بخواهد حبس جزویات ماند

گر بخواهد رفت سوی زهر و مار

ور بخواهد رفت سوی اعتبار

گر بخواهد بر عدو ماری شود

ور بخواهد بر ولی یاری شود

ور بخواهد کفچه ای در خوردنی

ور بخواهد همچو گرز ده منی

غره ای کن شیروار ای شیر حق

تا رود آن غره بر هفتم طبق

صد هزاران مرغ را آن ره زدست

مرغ غره کشنایی آمدست

گر ز روی صورتش می نگروی

غره شیران ازو می نشنوی

صاحب خانه بخواهد مرد رفت

روز فردا نک رسیدت لوت زفت

تعداد ابیات منتشر شده : 507645