سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بودم از گنج نهانی بی خبر

ورنه دستنبوی من بودی تبر

آن کرم که اندر جفا آنهات داد

در وفا بنگر چه باشد افتقاد

گفت موسی آن سوم ملک دوتو

دو جهانی خالص از خصم و عدو

چشم را بر نقش می انداختم

هم چو طفلان عشقها می باختم

بس کن ای موسی بگو وعدهٔ سوم

که دل من ز اضطرابش گشت گم

آنک در جنگت چنان ملکی دهد

بنگر اندر صلح خوانت چون نهد

الله الله این چه حالست ای عزیز

این چنین بی هوش گشتی از چه چیز

گفت چون قصد سرش کردم به خشم

طرفه در من بنگرید آن شوخ چشم

سر ببرش تا تو هم غازی شوی

اندکی خوش گشت صوفی دل قوی

پس بگفتندش که خشمینی چرا

گفت من محروم ماندم از غزا

تعداد ابیات منتشر شده : 510165