سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دست و آلت همچو سنگ و آهنست

جفت باید جفت شرط زادنست

جفت مایی جفت باید هم صفت

تا برآید کارها با مصلحت

گفت هر رازی نشاید باز گفت

جفت طاق آید گهی گه طاق جفت

نور را با پیه خود نسبت نبود

نسبتش بخشید خلاق ودود

جفت و فرزندانشان جمله سبیل

زانک بی عقلند و مردود و ذلیل

ای خلیفه زادگان دادی کنید

حزم بهر روز میعادی کنید

زهر مار آن مار را باشد حیات

نسبتش با آدمی باشد ممات

در شب بدرنگ بس نیکی بود

آب حیوان جفت تاریکی بود

با من این را باز می بایست گفت

تا یکی مستور کردیمیت جفت

زهره نه عمران مسکین را که تا

باز گوید اختلاط جفت را

تعداد ابیات منتشر شده : 510165