سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون فنا را شد سبب بی منتهی

پس کدامین راه را بندیم ما

شادی تن سوی دنیاوی کمال

سوی روز عاقبت نقص و زوال

که ز شادی خواست هم فانی شدن

بس مطوق آمد این جان و بدن

زان همه غرها درین خانه رهست

هر دو گامی پر ز کزدمها چهست

ور رسد خاری چنین اندر قدم

که رود گل یادگاری بایدم

ژیغ ژیغ تلخ آن درهای مرگ

نشنود گوش حریص از حرص برگ

تا بود کز هر دو یک وافی شود

گر به باد آن یک چراغ از جا رود

جان سر بر خوان دمی فهرست طب

نار علتها نظر کن ملتهب

در میان این دو مرگ او زنده است

این مطوق شکل جای خنده است

او نکرد این فهم پس داد از غرر

شمع فانی را بفانیی دگر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165