سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

این همی گفت و دل او می طپید

از برای آن ایاز بی ندید

جان حیوانی ندارد اتحاد

تو مجو این اتحاد از روح باد

بلک این شادی کند از مرگ او

از حسد میرد چو بیند برگ او

آب ذکر حق و زنبور این زمان

هست یاد آن فلانه وان فلان

بعد از آن تو طبع آن آب صفا

خود بگیری جملگی سر تا به پا

روح خود را متصل کن ای فلان

زود با ارواح قدس سالکان

گر بمیرد این چراغ و طی شود

خانهٔ همسایه مظلم کی شود

نور آن صد خانه را تو یک شمر

که نماند نور این بی آن دگر

داند او که آن تیغ بر خود می زنم

من ویم اندر حقیقت او منم

نور آن خانه چو بی این هم به پاست

پس چراغ حس هر خانه جداست

تعداد ابیات منتشر شده : 508170