سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هیچ وازر وزر غیری بر نداشت

هیچ کس ندرود تا چیزی نکاشت

لیک بی هیچ آلتی صنع صمد

اختیارش را کمند او کند

گاو گر یوغی نگیرد می زنند

هیچ گاوی که نپرد شد نژند

هیچ مال و هیچ مخزن هیچ رخت

می دریغش نامد الا جز که تخت

هیچ آیینه دگر آهن نشد

هیچ نانی گندم خرمن نشد

هیچ انگوری دگر غوره نشد

هیچ میوهٔ پخته با کوره نشد

تا نمیرد هیچ افرنگی چنین

هیچ ملحد را مبادا این حنین

هیچ کس نسیه بنفروشد بدو

قرض ندهد هیچ کس او را تسو

هیچ علت اندرو ظاهر نشد

هیچ کس از سر او مخبر نشد

دیده ای دلال بی مدلول هیچ

تا نباشد جاده نبود غول هیچ

تعداد ابیات منتشر شده : 510165