سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چشم را ای چاره جو در لامکان

هین بنه چون چشم کشته سوی جان

غیرت حق بود و با حق چاره نیست

کو دلی کز عشق حق صد پاره نیست

دان که هر رنجی ز مردن پاره ایست

جزو مرگ از خود بران گر چاره ایست

چون کنم در دست من چه چاره است

درنگر تا جان من چه کاره است


 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288267