سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ور نیم راضی بود آن هم زیان

پس چه چاره باشدم اندر میان

رنجها دادست کان را چاره نیست

آن بمثل لنگی و فطس و عمیست

رنجها دادست کان را چاره هست

آن بمثل لقوه و درد سرست

بلک اغلب رنجها را چاره هست

چون بجد جویی بیاید آن بدست

جستن مهلت دوا و چاره ها

که زنی بر خرقهٔ تن پاره ها

گرچه عالم را ازیشان چاره نیست

این سخن اندر ضلال افکندنیست

گر نباشد درخور آن را پاره کن

نامهٔ دیگر نویس و چاره کن

من عدوم چاره نبود کز منی

کژ روم با تو نمایم دشمنی

آشنا هیچست اندر بحر روح

نیست اینجا چاره جز کشتی نوح

لیک لقمهٔ باز آن صعوه نیست

چاره اکنون آب و روغن کردنیست

تعداد ابیات منتشر شده : 486353