سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بلک اغلب رنجها را چاره هست

چون بجد جویی بیاید آن بدست

بر شما کرد او سلام و داد خواست

وز شما چاره و ره ارشاد خواست

بهتر از ماهی نبود استاره ام

چون خسوف آمد چه باشد چاره ام

گرچه او با شاخ صد چاره کند

شاخ شاخش شیر نر پاره کند

بعد از آن گفت از طبیبان کیست او

که همی آید به چاره پیش تو

نار شهوت را چه چاره نور دین

نورکم اطفاء نار الکافرین

چاره آن باشد که خود را بنگرم

ورنه او خندد مرا من کی خرم

چشم را ای چاره جو در لامکان

هین بنه چون چشم کشته سوی جان

هرچه آید ز آسمان سوی زمین

نه مفر دارد نه چاره نه کمین

بر فلک پیدا شد آن استاره اش

کوری فرعون و مکر و چاره اشتعداد ابیات منتشر شده : 361602