سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هیچ ماهیات اوصاف کمال

کس نداند جز بثار و مثال

کی بود ماهیت ذوق جماع

مثل ماهیات حلوا ای مطاع

ور بگویی من چه دانم نوح را

همچو اویی داند او را ای فتی

پس اگر گویی بدانم دور نیست

ور ندانم گفت کذب و زور نیست

لیک نسبت کرد از روی خوشی

با تو آن عاقل چو تو کودک وشی

عجز از ادراک ماهیت عمو

حالت عامه بود مطلق مگو

گر کسی گوید که دانی نوح را

آن رسول حق و نور روح را

نام او خوانند در قرآن صریح

قصه اش گویند از ماضی فصیح

عقل بحثی گوید این دورست و گو

بی ز تاویل محالی کم شنو

تا بداند کودک آن را از مثال

گر نداند ماهیت یا عین حال

تعداد ابیات منتشر شده : 510165