سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

توی بر خواب و خور فتنه همانا خود نه ای آگه

که مر پهلوت را گیتی به خواب و خور همی خارد

وعده شان روز قضا خواب و خور و سیم و زر است

زانکه فتنه همه بر خواب و خور و سیم و زرند

خواب و خور کار تن تیره است، تو مر جانت را

چون کنی رنجه چو گاو و خر ز بهر خواب و خور؟

هوشیاران ز خواب بیدارند

گر چه مستان خفته بسیارند

بزدودم زود زنگ غفلت

از چشم و ز مغز پر بخارم

در خواب ندیدی مگر خیالم

آن سرو سهی قد مشک خالم

سال سی خفتی کنون بیدار شو

گر نخفتی خواب اصحاب الرقیم

برکن زخواب غفلت پورا سر

واندر جهان به چشم خرد بنگر

چشمت از خواب بیهشی بگشای

خویشتن را بجوی و اندریاب

امروز به زیر پای دین است

اندر ظلمات غفلت و شر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165