سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو مرا دست بدان شاخ مبارک برسید

برکشیدند به بالا چو درخت کدوم

آنچه علی داد در رکوع فزون بود

زانکه به عمری بداد حاتم طائی

پند تو تبه گردد در فعل بد او

پرواره کژ آید چو بود کژ مبانیش

بر لذت بهیمی چون فتنه گشته ای

بس کرده ای بدانکه حکیمت بود لقب

ای پسر خسرو حکمت بگو

تات بود طاقت و توش و توان

گرچه چو تیر است کنون پشت شاخ

باز کند مهر ضعیف و دوتاش

بر من ازین پیش روا کرده بود

همچو بر این قافله دنیا دلام

آن همی گوید که سلمان بود امام

وین همی گوید که من با عمرم

دیوانه بود آنکه کله دارد در پای

وز بیهشی خویش نهد موزه به سر بر

همه داده گردن به علم و شجاعت

وضیع و شریف و صغارو کبارش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165