سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عنان عمر ازینسان در نشیب است

جوانی را چنین پا در رکیب است

بلی از فعل من فضل تو بیش است

اگر بنوازیم بر جای خویش است

نه این بهرام اگر بهرام گور است

سرانجام از جهانش بهره گور است

نه پنجه سال اگر پنجه هزار است

سرش برنه که هم ناپایدار است

نماند ضایع ار نیک است اگر دون

کمر بسته بدین کار است گردون

اگر خود پولی از سنگ کبود است

چوبی آبست پل زان سوی رود است

مدارا کن که خوی چرخ تند است

به همت رو که پای عمر کند است

اگر یک دم زنی بی عشق مرده است

که بر ما یک به یک دمها شمرده است

سیاره آسمان ملک است

جسم ملک است و جان ملک است

یادگاری کز آدمیزاد است

سخن است آن دگر همه باد است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165