سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در گردش روزگار دیر است

کاتش زبر است و آب زیر است

دیر است که تا جهان چنین است

پی نیش مگس کم انگبین است

ملک چون دید کو در کار خام است

زبانش توسن است و طبع رام است

بسا قفلا که بندش ناپدید است

چو وابینی نه قفل است آن کلید است

آنچه آن من است با تو نور است

دورم من از آنچه از تو دور است

آنچه او هم نوست و هم کهن است

سخن است و در این سخن سخن است

گردوستپی درین شمار است

دشمن کامیش صدهزار است

صاحب تبع و بلندنام است

اسباب بزرگیش تمام است

سیمای تو گرچه دلنواز است

اندیشه وحشیان دراز است

هرچند حصارت آهنین است

لؤلؤی ترت صدف نشین است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165