سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گرچه همه کوکبی به تاب است

افروختگی در آفتاب است

من سوده ولی درم نسود است

الماس کسش نیازمود است

از بی خورشی تنم فسرده است

نیروی خورندگیش مرده است

هنوزم غنچه گل ناشکفته است

هنوزم در دریائی نسفته است

هر جوهر فردکو بسیط است

میلش به ولایت محیط است

بخشیدن گوهرش به کیل است

تحریر غلام خیل خیل است

خشگار گرسنه را کلیچ است

باسیری نان میده هیچ است

در نومیدی بسی امید است

پایان شب سیه سپید است

گردنده فلک شتاب گرد است

هردم ورقیش در نورد است

مهدیی کافتاب این مهد است

دولتش ختم آخرین عهد است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165