سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همان به کاین نصیحت یاد گیریم

که پیش از مرگ یک نوبت بمیریم

بختم نه چنان به باد داد است

کز هیچ شنیده ایم یاد است

جهان را سوخت از فریاد کردن

به زاری دوستان را یاد کردن

همه بر یاد خسرو می گرفتند

پیاپی خوشدلی را بی گرفتند

به داروی فراموشی کشم دست

به یاد ساقی دیگر شوم مست

کس عهد کسی چنین گذارد؟

کو را نفسی به یاد نارد؟

می خورد وز کسی نیارد یاد

از چنین شه کسی نباشد شاد

هر شعر که افکنی تو بنیاد

گیرم منش از میان جان یاد

خواهم که به یاد عشق مجنون

رانی سخنی چو در مکنون

ازین بیداد دل در داد بادت

ز آه تلخ شیرین یاد بادت

تعداد ابیات منتشر شده : 510165