سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از هر مثلی که یاد بودش

پندی پدرانه می نمودش

می خورد وز کسی نیارد یاد

از چنین شه کسی نباشد شاد

از این روی کیخسرو و کیقباد

به پیری ز شاهی نکردن یاد

هر شعر که افکنی تو بنیاد

گیرم منش از میان جان یاد

نشسته شاد شیرین چون گل نو

شکر ریزان به یاد روی خسرو

دبیر نویسنده آمد چو باد

نوشت آنچه دارا بدو کرد یاد

گیرد به هزار جهد یک جام

وان نیز به یاد آن دلارام

دهقان فصیح پارسی زاد

از حال عرب چنین کند یاد

به یاد مهربانان عیش می کرد

گهی می داد باده گاه می خورد

پس آنگه کردشان در پهلوی یاد

که احسنت ای جهان پهلو دو همزاد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165