سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سخن می گفت و شیرین هوش داده

بدان گفتار شیرین گوش داده

به شیرین خنده های شکرین ساز

در آمد شکر شیرین به آواز

شهنشه چون شنید آواز شیرین

رسیلی کرد و شد دمساز شیرین

به گر سخنم به یاد داری

وز عمر گذشته یاد ناری

حدیث خسرو و شیرین نهان نیست

وزان شیرین تر الحق داستان نیست

بخور کین جام شیرین نوش بادت

به جز شیرین همه فرموش بادت

نه بر شیرین نه بر من مهربانست

نه با همشیرگان شیرین زبانست

آن می که چو روی سنگ شوید

یاقوت ز روی سنگ روید

چو نقطه زیر پرگار آورم روی

شوم در نقش دیوار آورم روی

درآمد دولت از در شاد در روی

هزارم بوسه خوش داد بر روی

 • جستجوی چشم هايم در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی دغل در سعدی
 • جستجوی خار گل در عطار
 • جستجوی آنکه خدای همه گنجد در او در همه ی آثار
 • جستجوی پیروزی در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی ژاله بر لاله فرود آمد در سعدی
 • جستجوی زهرا در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165