سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

میان دربست شیرین پیش موبد

به فراشی درون آمد به گنبد

دگر باره شد از شیرین شکرخواه

که غوغای مگس برخاست از راه

به شیرین چند چربی ها فرستاد

به روغن نرم کرد آهن ز پولاد

چو من شیرین سواری زینی ارزد

عروسی چون شکر کاوینی ارزد

دو دلبر داشتن از یکدلی نیست

دو دل بودن طریق عاقلی نیست

برو هم با شکر میکن شکاری

ترا با شهد شیرین نیست کاری

به شکر نشکند شیرینی کس

لب شیرین بود شکر شکن بس

شکر خواهی و شیرین نیز خواهی

شکار ماه کن یا صید ماهی

به جلاب دگر نوشین کنم جام

به حلوای دگر شیرین کنم کام

ز شیرین مهر بردارم دگر بار

شکر نامی به چنگ آرم شکربار

تعداد ابیات منتشر شده : 509610