سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ستم کاری کنیم آنگه بهر کار

زهی مشتی ضعیفان ستمکار

کز غایت عشق دلستانی

شد شیفته نازنین جوانی

از بزرگان پادشا زاده

بود زیبا جوانی آزاده

چون به سرخی برات راندندش

ملک سرخ جامه خواندندش

به ناموسی که گوید عقل نامی

زهی فرزانه فرزند نظامی

زبان بگشاد گوهر ملک دلبند

که زهره نیز تنها بود یک چند

ملک و مال خزینه شاهی

همه دارم ز ماه تا ماهی

خون جگرم خوری بدین روز

خوانی جگرم زهی جگر سوز

زهی بارگاهی که چون آفتاب

ز مشرق به مغرب رساند طناب

ستاده ملک زیر زرین درفش

ز سیفور بر تن قبای بنفش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165