سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز بس نیزه که بر سر بیشه بسته

هزیمت را ره اندیشه بسته

دل درو بسته بود و آن دلبند

هم درو بسته دل زهی پیوند

سرشک و آه راه ره توشه بسته

ز مروارید بر گل خوشه بسته

قلم در کش به حرف دست سایم

که دست حرف گیران را نشایم

صدف بر شاخ مرجان مهد بسته

به یکجا آب و آتش عهد بسته

دست و پایش ز بند بگشادند

بوسه بر دست و پای او دادند

از آنجا رفت بیرون تیشه در دست

گرفت از مهربانی پیشه در دست

و آنچه خیزد ز مطبخ چو منی

پیشت آرم به دست سیم تنی

گفت منک از جهان کشیدم دست

زاهدی رهروم خدای پرست

چو شیرین دست برد باربد دید

ز دست عشق خود را کار بد دید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165